4. postní neděle

11.03.2018 00:01

J 3,14-21
Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. Kdo však činí pravdu, přichází k světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu.“

„Vesel se, Jeruzaléme! Radujte se, neboť váš zármutek se promění v radost! Budete nasyceni ze zdroje útěchy.“ Tak začíná bohoslužba dnešní neděle Laetare.
Jak by to bylo krásné, kdybychom uměli takhle na výzvu, na rozkaz změnit své pocity, svou náladu a hned se rozveselit, zaradovat.
Na rozkaz to nejde, ale na dobrý příklad to jde. Když někam přijde někdo mrzutý a nabručený, pokazí náladu všem. A naopak, když přijde někdo s veselou, s žertem, pomalu roztávají i zachmuřené obličeje.
Takhle v nás působí i Duch svatý. Bůh nás potřebuje radostné. Církev nás dnes vyzývá k radosti.
Vzpomeňme si, jak často býváme mrzutí, a litujme toho.
Radostná zvěst dnešního slova Božího vrcholí v evangeliu: i když náš svět je svět hříšníků, Bůh jej má přesto rád.