5. neděle velikonoční

19.05.2019 00:02

Jan 13,31-33a.34-35
Když (Jidáš) odešel, Ježíš řekl: „Nyní je oslaven Syn člověka a Bůh je oslaven v něm. Je-li Bůh v něm oslaven, oslaví Bůh i jeho v sobě; ano, hned ho oslaví. Dítky, jen krátký čas jsem s vámi. Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.“

Jidáš odešel. Kam? Zradit Krista… K velekněžím, kteří mu dali vojáky, aby ho v čele s Jidášem šli zatknout. Zrada na někom blízkém je pokládána za něco hanebného a stejně tak je vnímán i Jidáš.
Kristus věděl, že o zradě uvažuje. Viděl do jeho srdce, a přece o Jidáše bojoval. Miloval ho jako všechny ostatní. Vždyť i Jidášovi při poslední večeři umyl nohy. I Jidášovi podal pokrm sebe sama a také jemu řekl – to je mé tělo, které se za tebe vydává. Miloval ho až do konce. Tím dal svým učedníkům příklad, když jim následně říká – milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás. Podle toho všichni poznají, že jste mými učedníky.
Dnes lze rozpoznat katolíky podle eucharistie a úcty k papeži, husity podle kalicha, adventisty podle soboty. Jako křesťané se od sebe vzájemně odlišujeme rozmanitostí svých dogmatických výpovědí a důrazů. Odpovídá to Kristovu přání? Na odiv nemáme dávat to, čemu věříme. Nemáme přinášet větší a větší důkazy svých pravd. Středem našeho života není především věrouka, ale živý a vzkříšený Kristus. A ten si přeje, abychom byli rozpoznatelní zejména podle toho, že budeme milovat tak, jak miloval on. Abychom milovali druhé tak, jak Kristus miloval i svého zrádce.
To ve světě není běžné. Je to zcela skandální – milovat i toho, který nás zradil a způsobil mnohá příkoří a utrpení. V tom svět rozpozná, že jde o moc, která nepochází z něho, ale odjinud. Snaha sjednotit věrouku nepomůže k tomu, aby byl Kristus skrze církev pro okolní svět viditelnější a začali po něm lidé toužit. To nedokáží výsledky teologických komisí pro sjednocení, to dokáže pouze láska nás křesťanů k sobě navzájem. Navzdory našim odlišnostem.