20. neděle v mezidobí

20.08.2017 00:01

Mt 15,21-28

Ježíš odtud odešel až do okolí Týru a Sidónu. A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala: „Smiluj se nade mnou, Pane, Synu Davidův! Má dcera je zle posedlá.“ Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a žádali ho: „Zbav se jí, vždyť za námi křičí!“  On odpověděl: „Jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu izraelského.“ Ale ona přistoupila, klaněla se mu a řekla: „Pane, pomoz mi!“ On jí odpověděl: „Nesluší se vzít chléb dětem a hodit jej psům.“ A ona řekla: „Ovšem, Pane, jenže i psi se živí z drobtů, které spadnou ze stolu jejich pánů.“ Tu jí Ježíš řekl: „Ženo, tvá víra je veliká; staň se ti tak, jak chceš.“ A od té hodiny byla její dcera zdráva.

Rozhodujícím faktorem spásy není příslušnost k etniku nebo církvi, ale víra v Ježíše Krista a jeho moc, která pramení v jeho Božství. A také připravenost onu spásu přijmout se vším, co přináší a také vyžaduje. Ježíš testuje onu připravenost tím, že ji přirovnává k psíkům, kterým se hází drobty pod stůl – a ona to přijímá. A ve hře je láska – láska oné ženy k její dceři, pro kterou chce uzdravení. Ta ji uschopňuje k víře, která nakonec vede k úspěchu.