2. neděle postní

25.02.2018 00:01

Mk 9,2-10
Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš jen Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. A byl proměněn před jejich očima. Jeho šat byl zářivě bílý, jak by jej žádný bělič na zemi nedovedl vybílit. Zjevil se jim Eliáš a Mojžíš a rozmlouvali s Ježíšem. Petr promluvil a řekl Ježíšovi: „Mistře, je dobré, že jsme zde; udělejme tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“ Nevěděl, co by řekl; tak byli zděšeni. Tu přišel oblak, zastínil je a z oblaku se ozval hlas: „Toto jest můj milovaný Syn, toho poslouchejte.“ Když se pak rychle rozhlédli, neviděli u sebe již nikoho jiného než Ježíše samotného. Když sestupovali z hory, přikázal jim, aby nikomu nevypravovali, co viděli, dokud Syn člověka nevstane z mrtvých. To slovo je zaujalo a společně rozbírali, co to znamená vstát z mrtvých.

První postní neděle nás vedla s Pánem Ježíšem na poušť, abychom lépe poznali sebe.
Dnešní, druhá postní neděle, nás vede na Horu proměnění, abychom lépe poznali našeho Pána.
Z dnešního evangelia můžeme pochopit, že velikonoční události se netýkají jen života po smrti, ale že znamenají proměnu už tohoto našeho života.