2. adventní neděle

10.12.2017 00:00

Mk 1,1-8
Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího. Je psáno u proroka Izaiáše: ‚Hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu. Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!‘ To se stalo, když Jan Křtitel vystoupil na poušti a kázal: „Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů.“ Celá judská krajina i všichni z Jeruzaléma vycházeli k němu, vyznávali své hříchy a dávali se od něho křtít v řece Jordánu. Jan byl oděn velbloudí srstí, měl kožený pás kolem boků a jedl kobylky a med divokých včel. A kázal: „Za mnou přichází někdo silnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sklonil a rozvázal řemínek jeho obuvi. Já jsem vás křtil vodou, on vás bude křtít Duchem svatým.“

Žijeme ve světě plném nedostatků. A občas se vyčítavě ohlížíme po jeho Stvořiteli. Zapomínáme, že svět není ještě hotový, a my lidé také ne. Že vlastně žijeme na velkém staveništi světa i lidí, kde zmatky pocházejí z nedodržování plánu Stvořitele.
Zapomínáme také, že dělníky na tom staveništi jsme i my. A že záleží i na nás, aby se stavělo podle plánů autora světa - Boha Stvořitele.
Dobře poslouchá dnešní evangelium ten, kdo ve volání Předchůdce Páně po nápravě života uslyší výzvu ke svému osobnímu obrácení, k hlubokému prožití svátosti milosrdenství, adventní svaté zpovědi.